یکی از برتری های فروشگاه های بزرگ در دنیای غیر آنلاین، این است که معمولا به فرد فروشنده وابسته نیستند و در ساعاتی که از قبل مشخص شده و برخی از آنها به صورت 24 ساعته در دسترس هستند. این موضوع...